12Жов

Сільська Рада в сучасній Україні

Новини , , , ,

Сільська рада в сучасній Україні

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року визначається система місцевого самоврядування держави, зокрема сутність сільської ради. Сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє сільську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством України. Сільрада є юридичною особою.

Повноваження сільської ради

До виключної компетенції сільради належать такі розглядувані на пленарних засіданнях питання:

 • організаційно-управлінські (затвердження регламенту, плану роботи ради, затвердження статуту територіальної громади; утворення та ліквідація різних виконавчих органів ради, реорганізація апарату ради; вибори секретаря тощо);
 • адміністративні (розгляд питань адміністративно-територіального устрою в межах громади тощо);
 • правові (прийняття та скасування місцевих підзаконних актів; затвердження договорів, укладених від імені ради; створення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги тощо);
 • контролюючі (прийняття звітів сільського голови, керівників виконавчих органів, посадових осіб; розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах тощо);
 • виборчі (участь в організації виборчого процесу — місцевих виборів до сільради, місцевого референдуму; рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови та депутата ради тощо);
 • інформаційні (заснування засобів масової інформації громади);
 • фінансові (затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; встановлення місцевих податків і зборів; утворення цільових фондів; здійснення місцевих запозичень тощо);
 • майнові (управління комунальним майном);
 • господарські;
 • земельно-правові (регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів місцевого значення тощо);
 • природоохоронні та рекреаційні (організація територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; оголошення об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури; благоустрій території населеного пункту тощо)
 • «екстраординарні» (боротьба зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями; створення комунальної аварійно-рятувальної служби);
 • інші.

Сільський голова

Сільський голова — головна посадова особа територіальної громади села чи жителів кількох сіл. Він обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Голова сільради очолює її виконавчий комітет, головує на її засіданнях.

Повноваження сільського голови:

 • забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання законодавства України;
 • організація роботи ради та її виконавчого комітету;
 • підписання рішення ради та її виконавчого комітету;
 • внесення на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
 • -//- про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;
 • -//- щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів;
 • здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчого комітету;
 • скликання сесії ради, внесення пропозицій та формування порядку денного сесій ради і головування на пленарних засіданнях ради;
 • забезпечення підготовки на розгляд ради проектів цільових програм з різих питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання тощо;
 • призначення на посади та звільнення з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 • скликання загальні збори громадян за місцем проживання;
  забезпечення виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;
 • розпоряджання бюджетними коштами, використання їх лише за призначенням, визначеним радою;
 • представлення територіальної громади, ради та її виконавчого комітету у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 • звернення до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
 • укладання від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договорів відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
 • проведення особистого прийому громадян;
 • видання розпоряджень у межах своїх повноважень.

Сільський голова

несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень голова сільради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Сесія ради

Сільрада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією. Наступні сесії ради скликаються сільським головою. Вона скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. В окремих випадках сесія скликається секретарем сільської ради. Сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету ради. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Депутат ради

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення інших депутатських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території.

Секретар сільської ради

Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради зазвичай за пропозицією голови. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою.

Секретар сільської ради:

 • в окремих випадках здійснює повноваження голови сільради;
 • скликає сесії ради в окремих випадках; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
 • веде засідання ради та підписує її рішення в окремих випадках;
 • організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;
 • за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради;
  сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
 • організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
 • вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.