09Гру

Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади

Законодавство, Новини

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України,
Державного комітету зв’язку та інформатизації України
25.11.2002 N 327/225 ( z1021-02 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2002 р. за N 1022/7310

ПОРЯДОК
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення N 24/26 ( z0240-15 ) від 16.02.2015 }

1. Загальні положення

1.1. Організація функціонування веб-сайту органу виконавчої влади передбачає затвердження його внутрішнього Порядку інформаційного наповнення з визначенням конкретних структурних
підрозділів та посадових осіб, відповідальних за своєчасну підготовку і подання інформації та її зміст за кожним тематичним напрямом, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” з урахуванням вимог цього Порядку.

1.2. Структура головної сторінки веб-сайту органу виконавчої влади повинна відповідати структурі головної сторінки Єдиного веб-порталу.

1.3. Система керування інформаційним вмістом веб-сайту органу виконавчої влади повинна мати універсальну модульну архітектуру та включати: модуль адаптації інформації на веб-сайті
для користувачів з вадами зору та слуху, модуль системи обліку публічної інформації, модуль пошукової системи, модуль адміністративних послуг, модуль електронних звернень громадян,
модуль резервного копіювання даних веб-сайту на випадок непередбаченого збою тощо.
{Розділ 1 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення N 24/26 ( z0240-15 ) від 16.02.2015}

1.4. Інформація на веб-сайті органу виконавчої влади має бути доступною для перегляду за допомогою різних браузерів. {Розділ 1 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Державного
комітету телебачення і радіомовлення N 24/26 ( z0240-15 ) від 16.02.2015}

2. Класифікація інформаційних матеріалів

2.1. Матеріали, що складають інформаційне наповнення веб-сайту органу виконавчої влади, за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

 • статичні матеріали;
 • динамічні матеріали;
 • потокові.

2.2. До категорії статичних належать матеріали, які повинні зберігати свою актуальність протягом великого часу. Статичні матеріали технічно реалізуються у вигляді HTML-сторінок, що містять текстові, графічні та мультимедійні складові.

2.3. До категорії динамічних належать матеріали, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися. Характерною рисою динамічних матеріалів є те, що рішення про їх оновлення, навіть повністю зумовлене зовнішніми обставинами, приймається і виконується адміністратором сайту.
Форма організації динамічних матеріалів – бази даних разом з інформаційно-пошуковою системою. Технічно динамічні матеріали реалізуються у вигляді екранних форм, що генеруються спеціальним програмним забезпеченням.
Представлення їх здійснюється за викликом користувача (шляхом активації гіпертекстового посилання до потрібного модуля обробки даних)

.2.4. До категорії потокових матеріалів належать такі, що втрачають актуальність свого змісту протягом короткого проміжку часу (кількох днів, а іноді і годин). Оновлення потокових
матеріалів здійснюється регулярно, у міру надходження. Ці матеріали надходять на сайт зовнішніми каналами в автоматичному (або автоматизованому) режимі.
Потокові матеріали зберігаються на сайті лише до чергового оновлення. Вони відображаються на статичних чи динамічних HTML-сторінках у вигляді одного з їхніх структурних елементів.
Необхідним компонентом технологічного процесу є постійний візуальний контроль даних на підставі загальних та спеціальних критеріїв з можливістю внесення змін.

3. Структура інформаційних матеріалів

3.1. Організація інформаційних матеріалів на веб-сайті має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях в розділах сайту (на веб-сторінках). Усередині веб-сторінок
допускаються впорядковані або окремі перехресні посилання на довільні рівні ієрархії, у залежності від тематичного зв’язку між даними. Такий взаємозв’язок становить гіперструктуру сайту і забезпечує максимальну прозорість його структури. Контроль за актуальністю гіперпосилань здійснюється програмно та візуально.

3.2. Визначення одиниць структури
3.2.1. Частина – найбільша одиниця розподілу сайту, що відповідає одному з головних об’єктів.
3.2.2. Розділ – сукупність даних та супутні їм елементи
структури та дизайну, що відповідають окремій темі. Розділ може включати декілька сторінок.
3.2.3. Сторінка – окрема сукупність даних HTML-структури.
3.2.4. Елементи сторінки: фрейм, текст, таблиця, форма, зображення. Елементи сторінки є складовими частинами або “одноосібними” носіями блоків (елементів) інформації.
3.2.5. Документ – файл відмінної від HTML-сторінки структури, на який є посилання зі сторінок сайту.

3.3. Типи розділів, сторінок та елементів сторінки
3.3.1. Типи розділів:

 • інформаційний – розділ, основне призначення якого – надати інформацію. Він уміщує усі дані, що стосуються відповідної тематики, посилання на зовнішні веб-ресурси та ресурси інших розділів;
 • комунікаційний – розділ, основне призначення якого – по-перше, одержати інформацію від користувача; по-друге, після первинної її обробки надати відповідь у вигляді сторінки;
 • обов’язковий – розділ, наявність якого обумовлена вимогами нормативно-правових актів, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ).

Технічна реалізація механізму створення структури сайту передбачає допідготовче визначення такого розділу; необов’язковий – розділ, наявність якого обумовлена важливістю відповідної інформації та функцій для досягнення мети та виконання завдання сайту. Технічна реалізація механізму створення структури сайту передбачає можливість довільного включення такого розділу до складу сайту.
3.3.2. Типи сторінок:

за принципом необхідності:

 • обов’язкова
 • необов’язкова;

за ознакою представлення державною, англійською та іншими мовами:

 • багатомовна – сторінка, що має примірник кожною мовою;
 • одномовна – сторінка, яка має усталений зміст та не передбачає перекладу;

за місцем в ієрархії:

 • кінцева – сторінка, на якій відсутні впорядковані списки посилань;
 • спискова – сторінка, яка має впорядковані списки посилань на інші сторінки сайту;

за способом відображення:

 • повна – сторінка, яка займає максимальне відведене параметрами браузера вікно і заміщує попередню;
 • обмежена – сторінка, яка має додаткове значення, займає задану сервером площу при збереженні попередньо викликаної сторінки;

за включенням загального стилю:

 • стильова – сторінка, на якій присутні елементи загального дизайну сайту;
 • унікальна – сторінка, яка має унікальний вигляд з метою збільшення інформативності, зручності для роздруку, підкреслення особливостей змісту;

за механізмом їх створення:

 • статична – сторінка, яка зберігається на сервері у вигляді файла;
 • динамічна – сторінка, яка створюється у відповідь на дії користувача;

за критерієм можливості їх тиражування:

 • примірник – сторінка, яка, маючи власний інформаційний зміст, може бути еталоном для створення сторінки такого типу шляхом копіювання;
 • окрема – сторінка, яка створюється в одному примірнику для відображення конкретної інформації унікальної структури;

за призначенням:

 • блок-схема – карта частини сайту типу блок-схеми;
 • загальна – загальні дані теми та списки посилань;
 • стаття – монолітний текст із зображеннями об’єктів, що розглядаються на сторінці;
 • набір статей – сильно структурований текст, що вміщує заголовки статей, тексти статей, ілюстрації;
 • карта – карта регіону;
 • інтерактивна карта – інтерактивна карта регіону;
 • схема – схема проїзду;
 • вільна схема – схема умовно вільної структури;
 • презентація – таблиці, графіки та діаграми в супроводі тексту;
 • текст для друку – текст для друку;
 • комунікаційна – сторінка, яка є лише місцем для розміщення форми.

3.3.3. Типи елементів сторінки за принципом необхідності:

 • обов’язковий;
 • необов’язковий;

за принципом включення до атрибутів загального стилю сайту:

 • атрибут загального стилю;
 • звичайний атрибут (можна не вказувати).

3.3.4. Типи фреймів:

 • основний – займає більшу частину вікна, є основним носієм інформації;
 • допоміжний – займає значно меншу площу та може включати меню, мати ілюстративне та стильове навантаження;
 • провідний – включає інтерактивні елементи, що викликають зміни в іншому фреймі;
 • залежний – фрейм, у якому відбуваються зміни при діях користувача, пов’язаних з провідним фреймом;
 • незв’язаний (нейтральний) – фрейм, що не є провідним або залежним.

3.3.5. Типи тексту:

 • заголовок – короткий, певним чином виділений текст;
 • абзац – текст значного об’єму, відокремлений від інших елементів сторінки;
 • список – структурований текст, кожен елемент якого являє собою відокремлений заголовок або один з послідовності ординарних рядків;
 • текстове меню – сукупність словосполучень, з кожним з яких пов’язано декілька посилань.

3.3.6. Типи таблиць:

 • зовнішня – таблиця, як правило, без рамок, для структурного розміщення інших елементів, що включають тексти, зображення, таблиці;
 • внутрішня – таблиця, призначена для структурного відображення таблично-орієнтованих даних.

3.3.7. Типи форм:

 • повна – багатоелементна форма для виконання великої кількості операцій введення та вибору даних для передачі на сервер, як правило, займає значну частину торінки;
 • вбудована – форма, у складі якої лише декілька елементів, що призначені для багаторазової передачі на сервер коротких повідомлень, наприклад запитів для пошуку.

3.3.8. Типи зображень:

 • ілюстраційне – зображення, що не має елементів інтерактивності;
 • інтерактивне – зображення, з яким пов’язано посилання;
 • графічна мапа – зображення, з різними частинами якого пов’язано декілька посилань.

4. Інформаційна структура веб-сайту

4.1. Інформаційна структура веб-сайту органу виконавчої влади повинна бути адекватна відповідній предметній області. Інформаційне наповнення має бути, з одного боку, повним, а з другого – не містити зайвих відомостей, недоречних повторів тощо.

4.2. При визначенні інформаційної структури веб-сайту необхідно забезпечити технологічну можливість наповнення всіх його розділів та сторінок реальними матеріалами. Необхідно врахувати, як і ким буде створюватися та підтримуватися веб-сайт.
Інформаційне наповнення сайту (тісно пов’язане з його інформаційною структурою) здійснюється самим органом виконавчої влади або сторонніми виконавцями.

4.3. При формуванні інформаційної структури веб-сайту органу виконавчої влади слід користуватися такими принципами:
4.3.1. На сайті повинні бути представлені дві суттєво різні групи об’єктів (інформація відповідно до компетенції органу виконавчої влади та інформація власне про орган виконавчої влади), яким відповідають дві частини структури.
4.3.2. Для кожної групи повинні бути передбачені інструментальні засоби навігації в її рамках та всього сайту.
4.3.3. Повинна бути забезпечена можливість розширення складу та обсягу матеріалів кожної групи без суттєвих змін загальної структури групи.
4.3.4. Класифікація матеріалів повинна мати ієрархічну будову.
4.3.5. Ієрархічна підпорядкованість матеріалів різного рівня повинна відповідати рівню їх узагальнення та важливості.
4.3.6. Назви класифікаційних рівнів (рубрик) повинні бути зрозумілі широкому колу користувачів.
4.3.7. Статичні, динамічні та потокові матеріали повинні подаватися окремими цілісними блоками відповідно до тематики.
4.3.8. Розміщення матеріалів на окремих сторінках сайту повинно визначатися ефективністю їх використання – одна сторінка може відповідати одній або декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її цілісність і зручність доступу до даних.
4.3.9. Повинна бути забезпечена однозначна відповідність між елементами меню та стартовими сторінками відповідних розділів, тобто матеріали розділу не повинні розміщуватися на різних
сторінках одного рівня ієрархії, але бути поділені між сторінками
наступного рівня.

4.4. При проектуванні інформаційної структури веб-сайту органу виконавчої влади необхідно дотримуватися принципу віднесення до верхнього рівня ієрархії найбільш значущих тем.
Дані, яких недостатньо для наповнення окремої сторінки, включаються до сторінки вищого рівня.

5. Оформлення веб-сайту

5.1. Меню бокової та верхньої навігації, якщо це передбачено дизайном веб-сайту органу виконавчої влади. { Абзац перший пункту 5.1 розділу 5 в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення N 24/26 ( z0240-15 ) від 16.02.2015 }
Бокова (ліва) навігація. Розміщується нормативно-правова база діяльності органу, структура органу, новини про діяльність органу, інформаційно-довідкові та статистичні матеріали і таке інше. Розміщується вікно пошуку інформації, меню сервісів.
Верхня навігація. Загальна інформація про галузь (регіон): історія, державні інформаційні ресурси, стан, сегментація, аналіз, програми розвитку тощо. Розділ присвячений діяльності органу на шляху до інтеграції у Євроатлантичні структури.
До бокової (лівої) навігації можуть бути додані й інші пункти, які даватимуть змогу отримувати найповнішу інформацію про діяльність органу, вирішувати нагальні питання взаємодії громадян та юридичних осіб з органами виконавчої влади.
Верхня навігація може бути розширена залежно від пріоритетних завдань, які стоять перед органом виконавчої влади.
Верхня навігація може бути відсутня залежно від художнього рішення конкретного сайту. У цьому разі вищезазначені пункти меню верхньої навігації переносяться до бокової (лівої) навігації.

5.2. Інформаційні ресурси
Інтернет-ресурси, а також газети, журнали, теле- та радіопрограми, видавцями, засновниками або співзасновниками яких є державні установи. Подаються назви інформаційних ресурсів, поштові адреси, телефони, факси, електронна пошта, адреса в мережі Інтернет, прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника. Можливе анонсування або повне викладення матеріалів.

5.3. Новини на першій сторінці
Залежно від дизайну можливе розміщення по центру головної сторінки або в правому полі. Розміщення новин відбувається за принципом винесення заголовка новини з наступним посиланням на повний текст документа.

5.4. Кожен розділ повинен мати коментар-анотацію щодо інформації, яка розміщена в цьому розділі.

5.5. Забороняється використання “стартової сторінки” сайту, на якій користувач обирає мову, кодування тощо. Користувачі повинні відразу потрапляти на інформаційно наповнену сторінку з можливістю вибору мови.

5.6. При оформленні сайту обов’язкове використання державної символіки України (малий герб), кольори та пропорції якого затверджено Постановою Верховної Ради України “Про Державний герб України” N 2137-XII ( 2137-12 ) від 19 лютого 1992 року.

5.7. Колористична гама має бути витриманою у межах єдиного стильового рішення органу влади.

5.8. Дизайнери сайту використовують усі інші кольори за своїм уподобанням, але пріоритетом є державні.

5.9. На сайті може бути присутня власна символіка (герб) органу, якщо така існує.

5.10. Веб-адреси
Необхідне приведення веб-адрес сайтів до єдиного формату, скорочення назв міністерств, державних комітетів, обласних державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади,
приведення до єдиного формату доменних імен другого рівня. (ім’я.gov.ua та ім’я.oda.gov.ua – для обласних державних адміністрацій).
Потрібно вказувати посилання на міжнародні веб-ресурси, які є головними або пріоритетними партнерами органу. Не рекомендується розміщення на сайтах органів виконавчої влади веб-адрес і посилань на комерційні веб-ресурси, які працюють не за профілем органу або якщо специфіка діяльності органу не є пріоритетною для веб-ресурсу цієї компанії.
Регулярно (щомісяця) здійснюється перевірка на відповідність та робочий стан посилань, наведених на сайті.

5.11. На сайті повинні бути обов’язково розміщені посилання на:

 • офіційні сайти органів влади у підпорядкуванні яких перебуває даний орган;
 • веб-ресурси структурних підрозділів органу;
 • веб-ресурси місцевих та галузевих установ, підприємств, організацій, що перебувають у сфері компетенції органу;
 • інформаційні ресурси та засоби масової інформації, засновником чи співзасновником яких є орган виконавчої влади;
 • сайти міжнародних організацій, з якими співпрацює орган виконавчої влади.

5.12. На сайті можуть бути присутніми посилання на: ресурси, профіль яких перебуває у сфері компетенції органу; сайти об’єднань громадян, які здійснюють громадський контроль за діяльністю органу виконавчої влади або мають спільну з ним спрямованість діяльності.

5.13. Місце для розміщення банерів Єдиного веб-порталу та Державної інформаційної системи електронних звернень громадян передбачається на кожному веб-сайті органу виконавчої влади.
{Пункт 5.13 розділу 5 в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення N 24/26 ( z0240-15 ) від 16.02.2015}

5.14. Система пошуку
Кожен сайт органу виконавчої влади повинен мати пошукову систему, інтегровану із системою пошуку Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади. Для сайту органу пріоритетом є пошук на
сайті, другий ступінь пріоритету – Єдиний веб-портал, третій – сайти відповідної тематики в УА-неті.

5.15. На веб-сайтах розміщується контактна інформація структурних підрозділів та/або посадових осіб органів виконавчої влади, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну
підтримку веб-сайтів. { Розділ 5 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Державного
комітету телебачення і радіомовлення N 24/26 ( z0240-15 ) від 16.02.2015 }

6. Оперативність та форми подання інформації державною та іншими мовами

6.1. Оперативність подання інформації визначається керівником органу виконавчої влади разом з визначенням конкретних структурних підрозділів та посадових осіб, відповідальних за своєчасну
підготовку і подання інформації та її зміст за кожним тематичним напрямом, виходячи з того, що статичні та динамічні матеріали, наведені у п. 2.1 цього Порядку, оновлюються одразу після зміни
відомостей.

6.2. Кожна сторінка повинна бути створена не менш ніж у трьох примірниках – українською, російською та англійською мовами.

7. Доступність інформації для користувачів з вадами зору та слуху на основній або альтернативній (за наявності) версії офіційного веб-сайту

7.1. Інформація на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади має бути доступною для користувачів з вадами зору та слуху з урахуванням вимог, наведених у додатку до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року N 3 ( 3-2002-п ).

7.2. Інформація на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади повинна залишатися доступною при відключеному дизайні офіційного веб-сайту, збільшеному розмірі шрифтів та на
монохромному екрані.

7.3. Елементи управління, які надають можливість користувачу змінити розмір шрифту, кольоровий контраст, розміщаються на початку кожної веб-сторінки альтернативної версії офіційного веб-сайту органу виконавчої влади, а за її відсутності – на початку кожної веб-сторінки основної версії.

7.4. Інформація на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади викладається програмно елементами мови програмування НТМL: заголовками, списками, таблицями, фреймами.
Вкладеність однієї таблиці в іншу не повинна перевищувати 3 рівні.
Не допускається застосовування фреймів на альтернативній версії офіційного веб-сайту, а за її відсутності – на основній версії.

7.5. Усі графічні елементи повинні ідентифікуватися за допомогою альтернативного тексту мови програмування НТМL.

7.6. Якщо на офіційному веб-сайті використовуються графічні коди підтвердження при авторизації, повинен існувати звуковий аналог чи доступна текстова версія підтвердження авторизації.

7.7. Усі веб-сторінки містять текстову інформацію про їх місцезнаходження у ієрархічній структурі офіційного веб-сайту.

7.8. Кожен офіційний веб-сайт органу виконавчої влади містить мапу сайта.

7.9. Назви посилань мають бути змістовними та зрозумілими. Кожне посилання повинно містити пояснювальний текст для елемента, на який воно вказує, з використанням альтернативного тексту мови HTML в тексті опису посилання.

7.10. Кожен елемент форми офіційного веб-сайту має текстову позначку або пояснювальний текст, який однозначно визначає функцію цього елемента.
Під час заповнення форм застосовуються засоби для попередження та виправлення помилок.
{ Порядок доповнено новим розділом згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення N 24/26 ( z0240-15 ) від 16.02.2015 }

Начальник відділу впровадження нових інформаційних технологій П.В.Дрозд